สถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย
 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยคาบ 68 ปี(พ.ศ.2494-2561)
 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อน ความหมายและที่มา
 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยคาบ 67 ปี(พ.ศ.2494-2560)
 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยคาบ 66 ปี (พ.ศ.2494-2559)
 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยคาบ65ปี(พ.ศ.2494-2558)
 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย คาบ 64 ปี(พ.ศ.2494-2557)
 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย(พ.ศ.2494-2556)
 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนและการออกเสียงชื่อพายุเป็นภาษาไทย
 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย(พ.ศ.2494-2556)