การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ ลานีญา
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 28 ก.ย. 65
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 22 ส.ค. 65
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 27 ก.ค. 65
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 24 มิ.ย. 65
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 25 พ.ค. 65
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 22 เม.ย. 65
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 23 มี.ค. 65
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 21 ก.พ. 65
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 21 ม.ค. 65
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 27 ธ.ค. 64
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 23 พ.ย. 64
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 19 ต.ค. 64
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 21 ก.ย. 64
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 24 ส.ค. 64
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 21 ก.ค. 64
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 22 มิ.ย. 64