รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 3.2
จุดศูนย์กลาง: ประเทศเมียนมา (Myanmar)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 30 ตุลาคม 2563 21:24 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 30 ตุลาคม 2563 14:24 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 20.46, 96.85
ลึกจากผิวดิน: 9 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)