รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง2.1

แผ่นดินไหวขนาด 2.1
จุดศูนย์กลาง: ประเทศพม่า (Myanmar)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 23 มิถุนายน 2560 20:58 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 23 มิถุนายน 2560 13:58 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 19.9, 97.76
ลึกจากผิวดิน: 1 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง