รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 2.8
จุดศูนย์กลาง: ประเทศพม่า (Myanmar)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 21 เมษายน 2562 19:15 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 21 เมษายน 2562 12:15 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 18.97, 96.22
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)