รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง2.1

แผ่นดินไหวขนาด 2.1
จุดศูนย์กลาง: ประเทศพม่า (Myanmar)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 29 พฤษภาคม 2560 12:47 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 29 พฤษภาคม 2560 05:47 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 20.03, 98.9
ลึกจากผิวดิน: 4 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง