วิชาการ
ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา หนังสืออุตุนิยมวิทยา + เอกสารวิชาการ

FAQ
หนังสืออุตุนิยมวิทยาปรากฏการณ์ของบรรยากาศทางอุตุนิยมวิทยา ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนส่วนใหญ่ของอากาศ ในบรรยากาศชั้นโทรพอสเฟียร์ (Large scale general circulation) ทฤษฏีของระบบการหมุนเวียนนี้ นับเป็นเรื่องยุ่งยากที่สุดเรื่องหนึ่งในการศึกษาอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากสาเหตุการเกิดมาจากปัจจัยที่สำคัญหลายอย่าง คือ

อิทธิพลของความร้อนการได้รับความร้อนที่แตกต่างกันของพื้นโลก
ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของมวลอากาศ

แรงเฉที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก ( coriolis force)
ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทิศทางของกระแสลม

คุณสมบัติของพื้นทวีปและมหาสมุทร

ทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิของแผ่นดิน และพื้นน้ำตามฤดูกาลที่เปลี่ยนไป ในฤดูหนาวบริเวณผืนแผ่นดิน จะมีความเย็นมากกว่าบริเวณพื้นน้ำ ส่วนใน ฤดูร้อนบริเวณแผ่นดิน จะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณพื้นน้ำ และโดยเหตุที่พื้นโลกมีเนื้อที่เป็นพื้นน้ำและแผ่นดินไม่เท่ากัน การหมุนเวียนของบรรยากาศส่วนใหญ่ จึงมีลักษณะยุ่งยากมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ความแตกต่างของอุณหภูมิ ยังทำให้เกิดความแตกต่างของความกดอากาศขึ้น ในฤดูหนาวความกดอากาศสูงจะเกิดขึ้นเหนือพื้น แผ่นดินของทวีป และในฤดูร้อนความกดอากาศสูงจะเกิดขึ้นเหนือพื้นน้ำบริเวณมหาสมุทร

สมดุลความร้อนของโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร

ภาวะสมดุลความร้อนของโลก เกิดจากการที่โลกได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เท่าไรก็สะท้อนกลับออกไปเท่านั้น โดยคงเก็บความร้อนไว้ในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ ที่เกิดจากดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ตของก๊าซโอโซนใว้ ทำให้เกิดความอบอุ่นในบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก มีภาวะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์และพันธุ์ไม้