วิชาการ
ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา หนังสืออุตุนิยมวิทยา + เอกสารวิชาการ

FAQ
หนังสืออุตุนิยมวิทยามวลอากาศของโลกสามารถแบ่งตามแหล่งกำเนิดได้ดังนี้

มวลอากาศเขตร้อน ( Tropical Air Mass )
เป็นมวลอากาศบริเวณเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร มวลอากาศที่มาจากแผ่นดินจะมีอุณหภูมิสูงกว่า และชื้นน้อยกว่าบรรยากาศเหนือน่านน้ำ

มวลอากาศบริเวณเส้นศูนย์สูตร ( Equatorial Air Mass )
มวลอากาศที่อยู่บริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

มวลอากาศแถบทะเล ( Maritime Air Mass )
คือมวลอากาศที่ปกคลุมตามพื้นทะเล และมหาสมุทรเป็นเวลานาน และมีความชื้นสูงเสมอ

มวลอากาศพื้นทวีป ( Continental Air Mass )
เป็นมวลอากาศที่มีแหล่งกำเนิดจากพื้นทวีป และมีความชื้นน้อยเช่นจากผืนแผ่นดินใหญ่จีน หรือแถบไซบิเลีย

มวลอากาศจากขั้วโลก ( Polar Air Mass )
คือมวลอากาศที่มีแหล่งกำเนิดจากขั้วโลกมีอุณหภูมิต่ำ หนาวเย็น และมีความชื้นน้อย