วิชาการ
ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา หนังสืออุตุนิยมวิทยา + เอกสารวิชาการ

FAQ
หนังสืออุตุนิยมวิทยา
อุณหภูมิของประเทศไทย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน สภาวะอากาศโดยทั่วไปจึงร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีของประเทศไทยมีค่าประมาณ 27 ํซ. อย่างไรก็ตามอุณหภูมิจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้น ที่และฤดูกาล พื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน บริเวณตั้งแต่ภาคกลาง และภาคตะวันออกตอนบนขึ้นไป จนถึงภาคเหนือจะมีอุณหภูมิแตกต่างกันมาก ระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาว และระหว่างกลางวันกับกลางคืน สำหรับพื้นที่ซึ่งอยู่ติดทะเล ได้แก่ภาคตะวันออกตอนล่าง และภาคใต้ความผันแปรของอุณหภูมิในช่วงวัน และฤดูกาลจะน้อยกว่า โดยฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัดและฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดเท่าพื้นที่ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน

สถิติอุณหภูมิของประเทศไทยในฤดูกาลต่างๆ

อุณหภูมิ
ภาค
ฤดูหนาว
ฤดูร้อน
ฤดูฝน
เฉลี่ย
 เหนือ
 ตะวันออกเฉียงเหนือ
 กลาง
 ตะวันออก
 ใต้ฝั่งตะวันออก
 ใต้ฝั่งตะวันตก
23.4
24.0
26.1
26.4
26.1
26.8
28.2
28.4
29.5
28.9
28.1
28.4
27.2
27.7
28.2
28.0
27.8
27.3
สูงสุดเฉลี่ย
 เหนือ
 ตะวันออกเฉียงเหนือ
 กลาง
 ตะวันออก
 ใต้ฝั่งตะวันออก
 ใต้ฝั่งตะวันตก
30.7
30.1
31.5
31.5
29.0
31.7
35.9
34.9
35.3
33.6
31.8
33.8
32.0
32.2
32.5
31.7
31.3
31.2
ต่ำสุดเฉลี่ย
 เหนือ
 ตะวันออกเฉียงเหนือ
 กลาง
 ตะวันออก
 ใต้ฝั่งตะวันออก
 ใต้ฝั่งตะวันตก
17.0
18.1
20.9
21.7
21.5
22.7
21.2
22.7
24.3
24.9
22.7
23.5
23.6
24.1
24.7
25.0
23.2
24.0