วิชาการ
ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา หนังสืออุตุนิยมวิทยา + เอกสารวิชาการ

FAQ
หนังสืออุตุนิยมวิทยาเรดาร์ตรวจอากาศเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งใช้สำหรับตรวจวัดฝน ฝนฟ้าคะนอง หิมะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจ และแสดงตำแหน่งศูนย์กลางของพายุหมุนเขตร้อน เมื่อศูนย์กลางของพายุเคลื่อนเข้ามาในรัศมีหวังผลของเรดาร์ตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดหาเครื่องเรดาร์ที่ทันสมัย เรียกว่า ดอปเปลอร์เรดาร์ไว้ใช้ในราชการของกรมฯ ตามความเหมาะสมของจุดประสงค์ในการใช้ 3 ชนิดด้วยกัน คือ

1. ชนิด X-band เป็นเรดาร์ที่เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดฝนที่ตกเบา หรือตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ในระยะใกล้ๆ รัศมีหวังผลประมาณ 100 กิโลเมตร

2. ชนิด C-band
เป็นเรดาร์ที่เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดฝนที่ตกปานกลางถึงหนัก หรือ ตรวจจับพายุหมุนที่มีกำลังไม่รุนแรง เช่นพายุดีเปรสชั่น และหาศูนย์กลางพายุพายุโซนร้อน รัศมีหวังผลประมาณ 250 กิโลเมตร

3. ชนิด S-band เป็นเรดาร์ที่เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก หรือใช้ตรวจจับหาศูนย์กลางพายุที่มีกำลังแรง เช่น พายุไต้ฝุ่น (typhoon) รัศมีหวังผลเกินกว่า 300 กิโลเมตร


ความแตกต่างในคุณสมบัติของเรดาร์ทั้ง 3 ชนิดสามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้


ชนิดของเรดาร์
ความยาวคลื่น(ซ.ม.)
ความถี่(เมกกะเฮิรซ์)
X-band
3 10,000
C-band 5 6,000
S-band 10 3,000