อุณหภูมิสุขสบายของมนุษย์

จิราภรณ์ จุธากรณ์ และ ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ (2545)

บทคัดย่อ

การศึกษาอุณหภูมิสุขสบายของมนุษย์ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514 - 2543) และความชื้นสัมพัทธ์รายเดือน ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 - 2543 ของสถานีตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ที่ตั้งทำการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 78 แห่ง ทำการศึกษาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ กับความชื้นสัมพัทธ์มาทำการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Mohoney Tables ซึ่งให้ผลการศึกษาดังนี้

ภาคเหนือ ในเวลากลางวัน ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมกราคมอากาศจะดี คนจะรู้สึกสบาย พอถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และร้อนขึ้นในเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 35 oซ. แต่ไม่เกิน 37.5 oซ. และต่อจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลงจะรู้สึกอบอุ่นโดยมีอุณหภูมิไม่เกิน 35 oซ. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน สำหรับในเวลากลางคืนอากาศจะดีรู้สึกสบายตลอดทั้งปี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเวลากลางวัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมอากาศจะดี คนจะรู้สึกสบาย พอถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และร้อนขึ้นในเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 35 oซ. แต่ไม่เกิน 37.5 oซ. และต่อจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลงจะรู้สึกอบอุ่นโดยมีอุณหภูมิไม่เกิน 35 oซ. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม สำหรับในเวลากลางคืนส่วนใหญ่อากาศจะดีรู้สึกสบายตลอดทั้งปี ยกเว้นเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดที่รู้สึกสบาย

ภาคกลาง ในเวลากลางวันอุณหภูมิจะรู้สึกอบอุ่นตลอดทั้งปี จะมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดที่รู้สึกสบายแต่ไม่เกิน 35 oซ. ยกเว้นเดือนมีนาคมถึงเมษายน อุณหภูมิจะรู้สึกร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 35 oซ. แต่ไม่เกิน 37.5 oซ. สำหรับในเวลากลางคืนส่วนใหญ่อากาศจะรู้สึกสบายยกเว้นเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมอากาศจะอบอุ่น อุณหภูมิจะสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดที่รู้สึกสบาย

ภาคตะวันออกและภาคใต้ ในเวลากลางวันอุณหภูมิจะรู้สึกอบอุ่นตลอดทั้งปี จะมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดที่รู้สึกสบายแต่ไม่เกิน 35 oซ. ส่วนในเวลากลางคืนภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เดือนกันยายนถึงมีนาคมอากาศจะดีรู้สึกสบาย และในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึงสิงหาคมอุณหภูมิของอากาศจะอบอุ่น อุณหภูมิจะสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดที่รู้สึกสบาย สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่ อากาศจะดีรู้สึกสบายตลอดทั้งปี ยกเว้นเดือนพฤษภาคมที่จะมีอุณหภูมิของอากาศอบอุ่นขึ้น