ดัชนีและแนวโน้มของฝนและอุณหภูมิที่ผิดปกติในประเทศไทย

นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ (2545)

บทคัดย่อ

เหตุการณ์ผิดปกติทางภูมิอากาศมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบ และความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก ดังนั้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผันแปร และแนวโน้มของลักษณะอากาศหรือเหตุการณ์ผิดปกติ ทางภูมิอากาศจึงได้รับความสนใจมากขึ้นในระยะสองสามปีที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทยการวิเคราะห์แนวโน้ม ของข้อมูลที่สูงหรือต่ำมากผิดปกติในครั้งนี้จะสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาติดตาม และตรวจสอบการผันแปรและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้ข้อมูลปริมาณฝน อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดรายวันในช่วง 40 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 - 2543 (ค.ศ. 1961 - 2000) จากสถานีตรวจอากาศผิวพื้นจำนวน 46 สถานี ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพเหมาะสม สำหรับการวิเคราะห์

จากผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าแนวโน้มของ ดัชนีชี้วัดอุณหภูมิส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยวันอากาศอุ่น (warm days) คืนอากาศอุ่น (warm nights) วันอากาศร้อน (hot days) และคืนอากาศร้อน (hot nights) มีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่วันอากาศเย็น (cool days) คืนอากาศเย็น (cool nights) วันอากาศหนาว (cold days) และคืนอากาศหนาว (cold nights) มีแนวโน้มลดลง สำหรับแนวโน้มของดัชนีชี้วัดสภาวะฝนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ โดยปริมาณฝนรายปี จำนวนวันที่มีฝน ความถี่ที่มีฝนมากผิดปกติ และความแรงฝนส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่สัดส่วนฝนมีแนวโน้มสูงขึ้นเกือบทุกสถานี