การจำแนกเขตภูมิอากาศของประเทศไทยตามแบบของ Thornthwaite

จำนง แก้วชะฎา (2541)

บทคัดย่อ

การศึกษาการจำแนกเขตภูมิอากาศของประเทศไทย ตามวิธีการของ Thornthwaite โดยรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยรายเดือน และปริมาณน้ำฝนรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 - 2538 ของสถานีตรวจอากาศ 44 สถานี จากกองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา และคำนวณค่า T - E Index และ P - E Index

ผลจากการศึกษาพบว่า ภูมิอากาศของประเทศไทยจัดอยู่ในเขตร้อนทั้งประเทศ ตามค่า T - E Index ที่คำนวณได้ และมีแนวโน้มที่จะร้อนขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ และจากค่า P - E Index ที่คำนวณได้สามารถแบ่งเขตภูมิอากาศของประเทศไทยได้ 3 เขต คือ เขตป่าดิบชื้น (A) เขตป่าไม้ (B) และเขตทุ่งหญ้า (C) นอกจากนี้ยังพบว่าเขตภูมิอากาศของประเทศไทย มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากเขตป่าดิบชื้นและเขตป่าไม้ เป็นเขตทุ่งหญ้า เพิ่มมากขึ้น