อิทธิพลของลมมรสุมที่มีต่อประเทศพม่าและไทย

มันทนา พฤกษะวัน (2535)

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการค้นคว้า วิเคราะห์ลักษณะอากาศของสหภาพพม่าและประเทศไทย ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม เพื่อประโยชน์ด้านการพยากรณ์อากาศระยะนานและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษานี้ได้วิเคราะห์ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนของพม่าและไทย เพื่อแจกแจงถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดฝนตกในแต่ละฤดูกาล จากการศึกษาค้นคว้านี้สรุปได้ว่าอิทธิพล ของลมมรสุมที่มีต่อลักษณะอากาศของพม่าและไทยจะมีความคล้ายคลึงกันมาก